Nieuws

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

17 dec.
Brochure Zonnepanelen en Natuur

Als lid van het Nationaal Consortium Zon in Landschap heeft Rijkswaterstaat het initiatief genomen voor deze brochure die gericht is op de combinatie van grondgebonden zonneparken en natuur. Hoe kom je tot een balans tussen economisch voldoende rendabele zonneparken en kansen voor de natuur op hetzelfde terrein? Wat is een optimale verdeling tussen door zonnepanelen bedekt en open terrein? Kan een zonnepark een buffer vormen tussen (kwetsbare) natuur en agrarisch gebied omdat er geen meststoffen worden gebruikt en het grondwaterpeil omhoog kan? De focus in deze brochure is op velden en lijnvormige elementen zoals bermen en dijken.

Deze brochure is bedoeld voor projectontwikkelaars, voor projectteams die in eigen beheer zonneparken ontwikkelen, voor energie- en duurzaamheidscoördinatoren van bedrijven en overheden, voor grondeigenaren en voor gemeenten en provincies die beleidsmatig en als bevoegd gezag betrokken zijn bij de locatiekeuze en ontwikkeling van zonneparken.

Titel publicatie: Brochure Zonnepanelen en Natuur
Organisatie: Rijkswaterstaat
Publicatiedatum: December 2018

Onze andere consortia