Projecten

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

Shell en Naturalis onderzoeken biodiversiteit

Een samenwerking van Shell met Naturalis om de biodiversiteit in zonneparken te bestuderen en te stimuleren
Het belangrijkste doel van het project is om te onderzoeken hoe zonneparken kunnen bijdragen aan de verbetering van de biodiversiteit in termen van bestuivers en vegetatie binnen de zonneparken, terwijl ze kostenefficiënt en onderhoudsarm zijn, met het langetermijnperspectief om zonneparken te laten fungeren als springplank voor biodiversiteit.

Naturalis
Naast de onderzoeken van Naturalis in 2019 bij Shell Moerdijk, zijn zonneparken in Engeland en Duitsland onderzocht met als doel het verminderen van negatieve ecologische effecten en het bevorderen van biodiversiteit als een positief neveneffect. Deze studies tonen aan dat de keuze van de locatie, het ontwerp van het zonnepark, specifieke maatregelen voor biodiversiteit (zoals plantendiversiteit, foerageerhabitats, nestgebieden, geen chemicaliën), te zaaien zaadmix en onderhoud voor elke locatie zeer specifiek zijn. In Nederland zijn er weinig studies naar de effecten van zonneparken, alhoewel er aan dit vakgebied wel steeds meer aandacht wordt geschonken. Projectontwikkelaars willen het zonnepark graag optimaal laten presteren, maar zijn zich tegelijkertijd bewust van de huidige biodiversiteitscrisis. Vanwege het gebrek aan wetenschappelijke informatie zijn ze onzeker over de juiste balans tussen de efficiëntie van het zonnepark en het bieden van een geschikte habitat voor biodiversiteit, terwijl ze ook proberen de onderhoudskosten te reduceren en kostenefficiënt te blijven in het proces. Het is duidelijk dat er meer onderzoek en monitoring op de lange termijn nodig is om meer inzicht te krijgen in het ecologische potentieel van zonneparken in de Nederlandse landschappen. Resultaten van dergelijke studies kunnen door Naturalis en andere samenwerkende partijen worden gebruikt om protocollen te ontwikkelen voor verbetering van de biodiversiteit en hulpmiddelen voor een beter ontwerp en beheer van zonneparken. Dit kan de basis zijn voor richtlijnen op maat voor zonneparken op specifieke locaties.

Shell
In het licht van de transitie naar maatregelen voor duurzame energie, investeert Shell momenteel in zonneparken. Shells is zich bewust van de huidige biodiversiteitscrisis en zet zich in voor onderzoek naar de effecten van zonneparken op de biodiversiteit met als doel wetenschappelijke data en informatie te verzamelen over maatregelen om de biodiversiteit te verbeteren om kostenefficiënt, onderhoudsarm en biodiversiteitvriendelijke zonneparken te ontwikkelen. De ambitie van Shell is drieledig:

  1. De effecten van zonneparken op de biodiversiteit in de zonneparken zelf onderzoeken;
  2. De (radius van) vermenigvuldigende effecten buiten de grenzen van het zonnepark onderzoeken, zowel vanuit het oogpunt van biodiversiteit als landbouw (buiten de reikwijdte van het huidige project);
  3. Op termijn, met voldoende gegevens, het onderzoeken van het potentieel van zonneparken om op te treden als ecologische springplank om de biodiversiteit op landschappelijke schaal te verbinden en te vergroten.

Shell heeft Naturalis tot nu toe opdracht gegeven voor een langlopend onderzoek inclusief nulmeting, waarin de effecten van zonneparken op de bestuivers- en vegetatiediversiteit binnen het 27 MWp zonnepark van Shell Moerdijk (industrieterrein) en het 14 MWp zonnepark in Heerenveen (landbouwgrond) worden onderzocht. Naturalis zal ook nauw met Shell samenwerken om gerichte zaadmixen en procedures voor biodiversiteit-/zonnevriendelijk grondonderhoud aan te bevelen voor toepassing op de testlocaties die de biodiversiteit willen verbeteren en tegelijkertijd de kosten voor het onderhoud van de zonne-energie willen beperken.

Doelstellingen
Dit onderzoeksproject is opgezet om de volgende resultaten op te leveren:

  • Verwerven van locatiespecifieke kennis over de effecten van zonneparken op de bestuivers- en plantendiversiteit door middel van een nulmeting en regelmatige jaarlijkse monitoring (dus vergelijking voor en na de aanleg van het zonnepark) in natuurlijk ontwikkelde vegetatie- en zaadmixgebieden.

  • Ontwikkelen van voorstellen voor intelligent locatiebeheer over de manier waarop biodiversiteit in zonneparken kan worden geïntegreerd. Besteden van speciale aandacht aan kostenefficiëntie en maaibeleid.

  • Betrekken van lokale gemeenschappen bij het monitoren van de biodiversiteit in zonneparken.

Onze andere consortia