Projecten

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

Biodiversiteit en bodemkwaliteit zonneparken Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen, provincie Groningen en Solarfields starten een vijfjarig onderzoek naar biodiversiteit.

Welke inrichting en beheer is het beste voor natuur en milieu?
Ecologen van de Rijksuniversiteit Groningen zijn gestart met een onderzoek naar biodiversiteit en bodemkwaliteit in Nederlandse zonneparken in de provincie Groningen. In de komende vijf jaar gaan de onderzoekers bij vijftien zonneparken de bodem, begroeiing, insecten, zoogdieren en vogels monitoren. Het doel van het onderzoek is te komen tot de meest optimale inrichting en beheer voor biodiversiteit en bodemkwaliteit. Het betreft een onderzoek in opdracht van de Provincie Groningen en producent van duurzame energie Solarfields.

Met het Klimaatakkoord stijgt de productie van zonne-energie in Nederland voor 2030 aanzienlijk en daarmee ook het aantal grote zonneparken naar 800. Gedeputeerde van de provincie Groningen Henk Staghouwer: “We vinden het belangrijk dat zonneparken op een zo natuurlijk mogelijke manier in het landschap ingepast worden. Over het effect van zonnepanelen op de bodemkwaliteit en biodiversiteit is nog weinig bekend. Vandaar dat we opdracht hebben gegeven voor dit grootschalig wetenschappelijk onderzoek.”

Aandacht voor boerenlandvogels
Het gaat om een onderzoek dat uniek is in Nederland. Voor het eerst worden verschillende opstellingen en vormen van beheer van zonnepanelen getoetst. Daarmee wordt onderzocht welk effecten inrichting en beheer hebben op de bodemkwaliteit en biodiversiteit en kunnen bijdragen aan de verbetering ervan. Onderzoeksleider namens de RUG is dr. Raymond Klaassen: “Hierbij hebben we extra aandacht voor boerenlandvogels. Dit is een soortgroep die het zwaar heeft en waarvoor de aanleg van zonneparken mogelijk een extra bedreiging vormt. Op één van de plekken waar dit najaar een groot zonnepark gerealiseerd wordt, hebben we een eerste meting gedaan. Er blijken graspiepers, gele kwikstaarten en blauwborsten voor te komen. Hoe reageren deze vogels op een opstelling met meer ruimte tussen de zonnepanelen en een ecologisch beheer? De uitdaging is hoe we met een ecologische inrichting van zonneparken een plus op het leefgebied van boerenlandvogels kunnen zetten.”

Impact van het onderzoek op toekomstige zonneparken
De resultaten van het onderzoek bieden handvatten voor een natuurlijke inrichting van zonneparken. Door te laten zien dat een zonnepark positief bijdraagt aan de biodiversiteit kan tevens de maatschappelijke acceptatie voor de aanleg van zonneparken vergroot worden. Solarfields is marktleider op het gebied van grootschalige grondgebonden zonneparken. Directeur Gerben Smit: “Omdat het onderzoek een collectief belang dient, hebben de ontwikkelaars Powerfield, Solar Proactive en Ecorus zich als partner aangesloten bij dit onderzoek. Dit laat zien dat we schouder aan schouder staan om een optimale duurzame inpassing van onze parken te bereiken.”

Verloop onderzoek
Tot en met 2025 worden in de provincie Groningen vijftien zonneparken van diverse eigenaren vanaf de aanleg nauwlettend gevolgd. Daarnaast wordt een vergelijking gemaakt tussen bestaande zonneparken. Ook vinden er specifieke experimenten met opstellingen plaats. De onderzoeksresultaten worden gedeeld met een landelijke onderzoeksgroep.

Onze andere consortia